Stadgar för Skelleftebygdens Släktforskare

§ 1 Föreningens namn är Skelleftebygdens Släktforskare

§ 2 Målsättning
Skelleftebygdens Släktforskare är en religiöst obunden och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och vidga intresset för släktforskning och enskilda personers liv i historisk belysning.

Föreningen förutsättes samverka med Kunskapskällan vid Skellefteå Museum AB.

Föreningen vill bl.a.
• inbjuda till träffar med släktforskare
• ordna informationskvällar om släktforskning i syfte att öka intresset för släktforskning
• arrangera studieresor och utställningsbesök får medlemmarna
• ha egen Hemsida

Styrelsen äger besluta om inbjudningar av allmänheten vid utåtriktade arrangemang

§ 3 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem
• Varje medlem äger en röst
• Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.

§ 4 Medlemstidskrift
• Föreningen utger tidskriften Roten Dess redaktion utses av styrelsen
• Roten skall alltid innehålla kallelse till ordinarie möten.

§ 5 Medlemsavgift 
• Medlemsavgiften fastställes årligen av höstmötet.
• Familjemedlem betalar en reducerad avgift enligt höstmötets beslut och erhåller kallelse till föreningens möten bilagda till huvudmedlemmens handlingar men i övrigt inga egna exemplar av föreningens handlingar.

§ 6 Hedersmedlem
Hedersmedlem kan på förslag av styrelse utses av årsmöte. Denne person skall inom eller utom föreningen i särskilt betydande grad ha främjat släktforskning inom Skelleftebygden. Utnämnandet innebär befrielse från medlemsavgift.

§ 7 Beslutande organ etc
• Föreningens beslutande organ är årsmöte, höstmöte och styrelse.
• Årsmötet utser ordförande för 2 år.
• Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförandes röst är utslagsgivande.
• En strävan ska vara att få samtliga intressegrupper representerade i styrelsen.
• Mandattiden är två år. Om mer än halva antalet ordinarie ledamöter skall väljas samtidigt skall det överstigande antalet väljas på 1 år.
• Föreningens löpande ärenden handhas av ett verkställande utskott som tillsätts inom styrelsen.
• Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst fyra av dessa eller deras suppleanter är närvarande.
• Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning.
• Vid personval öppen röstning såvida inte någon ledamot annat begär.
• Årsmötet utser valberedning fram till nästa årsmöte samt sammankallande.

§ 8 Styrelsen
• Styrelsen åligger att leda föreningens arbete samt att inför medlemmarna vid årsmöte eller annat regelbundet återkommande möte redovisa bedriven verksamhet och planer inför framtiden.
• Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
• Styrelsens sammanträden och samtliga föreningsmöten skall protokollföras.
• Styrelsen skall också tillse att dess funktionärer fullgör de uppgifter som enligt stadgarna eller i övrigt andra beslut åligger dem.
• Styrelsen har ansvaret for att föreningens arkiv vårdas och bevaras på ett betryggande sätt.

§ 9 Tidpunkt för årsmötet
Årsmöte ska äga rum senast den 30 april. Kallelse samt verksamhets- och årsberättelse ska utsändas senast tio dagar före mötet.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fastställande av föredragningslista
6. Parentation
7. a/ styrelsens årsberättelse for det senaste verksamhetsåret
    b/ styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Redovisning av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
11. Val av
    a/ föreningens ordförande, då dennes mandatperiod utgår.
    b/ övriga ledamöter i styrelsen
    c/ suppleanter i styrelsen
    d/ två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
    e/ två ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte. En skall utses till ordförande/sammankallande.
12 Ev. förslag från styrelsen om ny/nya hedersledamöter
13 Behandling av styrelsens förslag och förslag från medlemmar som inkommit senast 1 månad före årsmötet.
14 Övriga frågor som medlem vill väcka.

Beslut ifråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§12 Extra årsmöte
• Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
• Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
• När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller dylik lokal.
• Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
• Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
• Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §3.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av stadgarna erfordras, att samstämmande beslut därom med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna fattas dels på årsmöte, dels på ett minst 14 dagar senare följande föreningsmöte.

§ 14 Föreningens upphörande
• För upplösning av föreningen kräves att samstämmande beslut därom med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna fattas vid två på varandra följande årsmöten
• I händelse av föreningens upplösning skull föreningens arkiv överlämnas till Folkrörelsearkivet i Västerbotten
• Andra tillgångar än arkivet överlämnas efter upplösning direkt till Kunskapskällan vid Skellefteå Museum.


Bildad 1981-03-26
Stadgeändring 1983-04-12, 1983-09-13, 1986-04-15, 1986-09-18, 2002-03-24.

 

Skellefteå 2002-03-26
Marianne Anderson Ordförande

Justerare: /Thore Sjögren
Justerare: /Kerstin Lindgren

Translate »